ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ตามรายละเอียดประมาณการ ราคาค่าใช้จ่าย ฯ และแบบแปลนของเทศบาลเมืองลำพูนกำหนด) ณ บริเวณสนามกีฬาซอย 8 และซอย 8/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)