เทศบาลเมืองลำพูนจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานนิเทศกองการศึกษาดำเนินการจัดโครงการวันพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคเหนือ
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการ จัดการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเวทีแสดงทักษะทางวิชาการตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง
การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย
– การแข่งขันวาดภาพระบายสี
– การประกวดโครงงาน (ปฐมวัย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์)
– การแข่งขันทายซิเสียงอะไรเอ่ย
– การแข่งขันต่อตัวเสริมทักษะ
– การแข่งขันคัดลายมือ
– การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
– การแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม
และการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดการจัดงาน รวมถึงได้ให้โอวาทให้แก่นักเรียน ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และอวยพรให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ