โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นางศิรินารถ โพธื์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  และนายพุธิพล ปันทะธง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม นายสุชาติ นาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมเข้าร่วมประชุม นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองพร้อมทั้งชี้แจงนโยบายด้านการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนจะได้นำความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุตรหลานของท่านต่อไป