เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย “Clean LAMPHUN” ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย Clean LAMPHUN ลำพูนเมืองสะอาด ประจำปี 2565 ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน ทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27

เทศบาลเมืองลำพูนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการจังหวัดปลอดขยะเปียก,โครงการลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (NO FOAM) ,โครงการคนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก พร้อมนำนโยบายของจังหวัดลำพูน ในเรื่องดังกล่าวถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อต่อยอดการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้.

  1. การจัดการขยะเปียก / ขยะอินทรีย์ ภายในสำนักงานและที่อยู่อาศัยของตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุนให้ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ฯลฯ
  3. คัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้อง เพื่อนำไปกำจัด ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟม ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการขยะจากต้นทาง ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้เมืองลำพูนมีความสะอาดน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์  “Clean LAMPHUN” ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2565 ต่อไป