ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ทุกเข็ม (เข็ม 1,2,3,4) ประเภทวัคซีน Pfizer

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเภทวัคซีน Pfizer ทุกเข็ม (เข็ม 1,2,3,4) ให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป บรรยากาศการฉีดวัคซีนในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจ Walk in รับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์บริการสาธารณสุขฯได้จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนการรับวัคซีน ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและการดูแลที่ดีจากทีมสหวิชาชีพของเทศบาลฯ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ชนิดต่างๆ การเข้ารับวัคซีนเพียง ๒ เข็ม อาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านพ้นไป ประชาชนจึงควรได้รับวัคซีนในเข็มกระตุ้น (Booster) เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันนั้นยังเป็นวิธีที่จะช่วยให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น