เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 / 2565 ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 / 2565 ประจำเดือน มิถุนายน โดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ให้เกิดความเข้าใจในบริบทด้านต่างๆในทิศทางเดียวกันเกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับใช้งาน Application“ทางรัฐ” ที่ใช้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการติดตั้งและการใช้งานถังดับเพลิงภายในพื้นที่ 17 ชุมชนในเขตเทศบาล
ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองลำพูนกำหนดจัดขึ้นเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือชี้แจงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่สำคัญ เพื่อให้ประธานชุมชน ทั้ง ๑๗ ชุมชน รับทราบแนวทางการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลฯ และมีส่วนร่วมสนับสนุน พร้อมพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป จัดประชุม ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน