ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล เมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชมรม รวมถึงมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมแนวคิดให้ผู้สูงอายุได้การออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพในรูปแบบที่เหมาะสมและมีประโยชน์ช่วยสร้างความสุขให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้
เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เน้นจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง กำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน