ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ จัดกิจกรรมประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  เพื่อให้ผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและรับบริการตรวจสุขภาพที่จำเป็นเบื้องต้น อาทิ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว  พร้อมชี้แจงสิทธิการรักษาพยาบาลต่าง ๆ รวมถึง การให้ความรู้ด้านสุขภาพ จากงานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เรื่อง “การดูแลสุขภาพข่องปากและฟัน”

ซึ่งผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการจะมีโออาสที่ดีในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความเคลื่อนไหวในประเด็นสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลที่จำเป็นในปัจจุบันเป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่อง ช่วยสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้พิการในเขตเทศบาลฯให้เข้มแข็ง โดยการกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือจากทีมสหวิชาชีพของเทศบาลฯที่มีประสบการณ์ เป็นการร่วมขับเคลื่อนและบริหารจัดการกับสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ