เทศบาลเมืองลำพูนอบรมสุขาภิบาลร้านอาหาร-แผงลอย และพิธีมอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งเสริมร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร พร้อมพิธีมอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร- แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และโครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนโยบายของจังหวัดลำพูน  ในการขับเคลื่อน “คนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว”

โดยมีการมอบป้าย Clean Food Good Test ประเภทแผงลอยจำหน่ายอาหาร และประเภทร้านอาหาร , ป้าย Food Safety  อาหารปลอดภัยแก่ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด และมอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรสัมผัสอาหาร  สำหรับหลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น อาทิ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ,การให้ความรู้เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร และการสาธิตฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ, เทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ Sl2 หรือ อ 13 (Sl Medium) และเทคนิคการตรวจด้านเคมี  โดยใช้ชุดทดสอบตรวจหาบอแรกซ์ฟอร์มาลีน สารฟอกขาวสารกันรา และยาฆ่าแมลง เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารตระหนักถึง    ความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จัดอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก