เทศบาลเมืองลำพูนประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน  นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565  โดยมี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ