สันนิบาตจังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565  ณ สนามกอล์ฟกัซซัน  พาโนราม่า กอล์ฟคลับ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดลำพูน พร้อมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้รับเกียรติจาก  นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน บรรยายพิเศษเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลฯนั้น มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หรือการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล การประชุมทางวิชาการระหว่างสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลทั่วประเทศ ในฐานะที่เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ให้อำนาจตามบทบาทหน้าที่ของเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น