เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนจัดโครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

            วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับโครงการคุมกำเนิดจำนวนประชากรสุนัขและแมว เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2565
           ซี่งได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกระทงกรวยเทียนแพ พร้อมกล่าวสดุดีและกล่าวเปิดโครงการฯเพื่อเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี , นายวิชาญ สุขประเสริฐ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าที่บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งนำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
           ทั้งนี้ เพื่อภายในงานมีการจัดบริการผ่าตัดทำหมัน , ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ จึงได้รับความสนใจจากประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
*****************************************************************************************