เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนและระบบสื่อสารทุกเครือข่าย จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และระบบสื่อสารทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน บริเวณถนนราชวงค์ และจะดำเนินการต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ 17 ชุมชนในเขตเทศบาลฯสำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารฯในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านเทคนิค วิศวกรรม ความมั่นคงปลอดภัยของระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้สัญจร บนท้องถนนและแก้ไขปัญหาไฟไหม้สายต่างๆได้ ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน อีกยัง การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรวมในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมนี้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มุ่งหวังให้เมืองลำพูนเป็นเมืองไร้สายในอนาคต และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว