เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 จังหวัดลำพูนประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 69 รูป รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

“วันอาสาฬหบูชา” คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี สำหรับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม

********************************************************************************