เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เก็บข้อมูลโครงการ“การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”

เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เก็บข้อมูลโครงการ“การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โครงการ “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม ทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกรักษท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง