เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายสิริวุฒิ  คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมลงนามในบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ การลงนามบันทึกความตกลง (MOA) ในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่ง นายสุพจน์ วงค์วรรณ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายการขนขยะมูลฝอยอันตราย เพื่อเป็นแนวทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายส่งกำจัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งขยะอันตรายกำจัดในปีต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟม ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการขยะจากต้นทาง ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้เมืองลำพูนมีความสะอาดน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน

****************************************************************