เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมโครงการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมโครงการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับกรมโยธิการและผังเมืองเกี่ยวกับการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีการติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์บริเวณ  ถนนคนเดินเมืองเก่าลำพูน(ถนนรอบเมืองใน)พร้อมการนำเสนอข้อมูลการออกแบบและรายละเอียด  ในการก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ ทั้งการร่างผัง การปรับเปลี่ยน การวางรูปแบบและลวดลายให้เหมาะสมกับพื้นที่ ในย่านเมืองเก่าลำพูนริมฝั่งแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดลำพูน ที่มีจุดดำเนินโครงการตั้งแต่บริเวณสะพานท่านางไป จนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม มีพื้นที่ในการออกแบบโครงการรวม 19,700 ตารางเมตร ขนาดความยาวเส้นทางถนนรวม 660 เมตร และทางเท้ารวม 1,320 เมตร ให้เป็นจุดเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการค้า รวมถึงเส้นทางคมนาคมอย่างสะดวกที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าได้อย่างปลอดภัย โดยมีสัดส่วนเป็นพื้นที่สำหรับการค้าขาย ทางเดินเท้าถนนคนเดิน จุดจอดรถสาธารณะ จุดบริการนักท่องเที่ยว และลานกิจกรรม รวมถึงพื้นที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองเก่าลำพูนให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป