เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมฝึกทักษะการเข้าระงับอัคคีภัย สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ประจำปี 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ประจำปี 2565 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ จัดให้มีการฝึกทักษะสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร สิบเอก ณวกฤต ขีดดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันป่าตอง และนายไกรศรี ไชยศรี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมบรรยายให้ความรู้ และฝึกทักษะสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะในการเข้าเผชิญเหตุด้วยเทคนิคและวิธีการแบบใหม่ๆ ให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุอัคคีภัย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย สามารถช่วยเหลือและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

**************************************************************************