สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอรท์ ลำพูน เชียงใหม่ ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สันนิบาติเทศบาลจังหวัดลำพูน จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการประชาสัมพันธ์ โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมกล่าวต้อนรับ จากนั้น นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข  ประธานคณะกรรมาธิการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาฯ

บรรยากาศการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น “การเตรียมความพร้อมของ อปท.” เมื่อมีการบังคับใช้ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทาง DGA เตรียมการสนับสนุน อปท. อย่างไร โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แสนสุขสมาร์ทซิตี้” โดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ประธานคณะกรรมาธิการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) สำหรับผู้สูงอายุ” โดย  รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาเมืองตามบริบทภูมิ สังคมเมือง ศึกษาดูงานการจัดการเมือง” โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน

ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญในการประชุมสัมมนาคือสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การติดตามข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวก ลดภาระขั้นตอนการทำงานให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปปรับใช้กับบริบทและปัญหาในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

************************************************************************************