นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับรศ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบ เพื่อทุกคนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข  กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำพูน โดยให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง  และงานให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ  และการควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และทีมงานสหวิชาชีพ รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาล ผ่านการขับเคลื่อนและสร้างกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต