เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ กสทช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และระบบสื่อสารทุกเครือข่าย จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ กสทช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และระบบสื่อสารทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน บริเวณถนนแว่นคำ เพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ และจะดำเนินการต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ 17 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารฯในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านเทคนิค วิศวกรรม ความมั่นคงปลอดภัยของระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้สัญจร บนท้องถนนและแก้ไขปัญหาไฟไหม้สายต่างๆได้ ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรวมในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมนี้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มุ่งหวังให้เมืองลำพูนเป็นเมืองไร้สายในอนาคต และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว

******************************************************************