เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่าย รับการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

การตรวจประเมินในครั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอภาพรวมและบทสรุปสุดท้ายของนวัตกรรม “ลำพูนเมืองแห่งโคม ถวายพระนางจามเทวี สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” รวมถึงข้อมูลสนับสนุนด้านต่างๆ พร้อมร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการท้องถิ่นภายใต้บริบทและสภาพปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

******************************************************************************