เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งมี นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายเมธี  ใจศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในฐานะพุทธศาสนิกชนไทยและพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

****************************************************************