เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

​วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ แทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นายเมธี ใจศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนายจิรัฏฐ์ เนตรสุขทิพย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบถามประเด็นเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเบี้ยผู้สูงอายุที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเวียนให้จ่ายเพิ่มกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากตามนโยบายของรัฐบาล และประเด็นการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กจาก 21 เป็น 28 บาท หากไม่มีการอุดหนุนจริงอาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับผลกระทบ รวมถึงมีภาระทางการคลังเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายกับการบริหารงานตามมา