เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

“ข้าพระพุทธเจ้า นายประภัสร์ ภู่เจริญ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

โดยผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต

จากนั้น ร่วมกันความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล “เราทำด้วยใจ” ในบริเวณพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนรถไฟ) บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกด้วยการปลูกต้นไม้ริมทางเดิน เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน นำไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาเมืองลำพูนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน