เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ 3 ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) ประจำปี 2565 ส่งเสริมการเรียนรู้การทำโคมดาวล้านนา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 3ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) เพื่อเรียนรู้ผ่านกลขับเคลื่อนยกระดับความรู้ในท้องถิ่น และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้กระบวนการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการนำไปต่อยอดในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาส การงานอาชีพในอนาคต และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง โดยมี ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิตขั้นตอนวิธีการทำโคมล้านนา วิทยารผู้มีความชำนาญด้านการทำโคม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 40 คน ที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันฝึกทักษะเรียนรู้ ในการนี้จึงมีการมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมโครงการ 3 ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ได้มีทักษะการปฏิบัติที่แท้จริง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน