เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ( Project on the Development of Local Authorities of a Community – based Integrated Elderly Care Model through the Networking in Thailand) ครั้งที่ 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการการบูรณาการการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ( Project on the Development of Local Authorities of a Community – based Integrated Elderly Care Model through Networking in Thailand) ครั้งที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom Conference ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง เทศบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และ เทศบาลท่าสายลวด จังหวัดตาก

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารและตัวแทนผู้เข้าประชุม พร้อมชี้แจงรายละเอียดที่มาของโครงการ แผนการดำเนินการในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย รวมถึงแจ้งกำหนดพิธีเปิดโครงการและการลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน (MOU) ระหว่าง องค์กรความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกับองค์กรองค์กร Nogezaka – Glocal , เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 แห่ง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นี้ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้เพิ่มศักยภาพบุคลากรจากเทศบาลในการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุตามความต้องการและบริบทของแต่ละชุมชน สามารถพัฒนาและต่อยอดรวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานระหว่างกันได้เพื่อสร้างสังคมแห่งผู้สูงอายุที่น่าอยู่และมีคุณภาพ

**********************************************************************************