เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2565 โดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9  ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี และประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องราชสักการะแด่พระนางจามเทวีแบบโบราณล้านนา โดยพระสงฆ์ในพีธี จำนวน 8 รูป จากนั้น ประธานในพิธี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวพระราชประวัติและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระนางจามเทวี พร้อมนำ นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล และ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชนและประชาชน ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี ตามลำดับ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และนายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี ในนามของเทศบาลเมืองลำพูนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป

******************************************************************************