เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพทำโคมชุมสันป่ายางหลวง

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  นำกรุ๊ปทัวร์ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพทำโคมชุมชนสันป่ายางหลวง ซึ่งกลุ่มอาชีพโคมชุมชนสันป่างยางหลวงได้บรรยายให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโคม นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ  และร่วมฝึกทำโคมแบบ DIY นับเป็นการต่อยอด สร้างคุณค่าและรายได้อย่างยั่งยืน ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป