เทศบาลเมืองลำพูนประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน (ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน) ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 5  สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน (ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน) ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ อาทิ สำนักงานจังหวัดลำพูน ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ,กศน.จังหวัดลำพูน ,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เพื่อระดมความคิดเห็นผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองลำพูนในเขตเมืองเก่า เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว“ข่วงคนเตียวเมืองลำพูน” และข่วงพันปี    (ถนนรถแก้ว) อีกทั้งสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองลำพูนให้มีชีวิตและน่าอยู่และน่าท่องเที่ยว  อย่างยั่งยืน โดยการเปิดพื้นที่เพื่อสร้างแลนด์มาร์ก ส่งเสริมผลักดันงานศิลปะ สินค้าชุมชน และการแสดงท้องถิ่นที่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ทำกิจกรรมหรือพักผ่อนหย่อนใจได้