เทศบาลเมืองลำพูน นำคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองลำพูน นำคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการจัดการศึกษา ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาจากทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดมุมมองใหม่ในการยกระดับการศึกษา และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาแสดงผลงานทางวิชาการ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานแข่งขันทักษะฯ และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการทางวิชาการ ระดับภาค อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา และได้แสดงทักษะทางวิชาการตามความสามารถ และศักยภาพของตนเอง พร้อมยกระดับการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในภาคนั้นๆ กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา 17 จังหวัด ภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงใหม่) เพื่อเป็นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

ที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป