โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จัดกิจกรรม “บัวงาม จามเทวี สัมพันธ์” ครั้งที่ 1 สืบสานการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชน

          วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยโรงเรียนเทศบาลจามเทวี จัดกิจกรรม “บัวงาม จามเทวี สัมพันธ์ ” ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 โดยมี นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงานฯ นายจตุพล โนมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลจามเทวี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล นักเรียนและประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
          โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียนมาจัดจำหน่าย เพื่อปลูกฝังการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง รู้จักพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง ส่งเสริมความสามารถของเด็กนักเรียนได้มีทักษะในการนำผลผลิตมาแปรรูป ตลอดจน เป็นการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ปลูกฝังแนวความคิดการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว เรายังสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ในชุมชน หรือนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย