เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 17 เทศบาลเมืองลำพูน นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (หน่วยงานประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาลนครและเทศบาลเมือง 11 แห่ง)