โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เข้าร่วมกิจกรรม การถอดบทเรียนแบบรายงาน นวัตกรรมวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายอมฤต แย้มกมล นักวิชาการศึกษา นายสุขาติ นาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมและนางวันวิสา ขุนวัง หัวหน้าวิชาการ นางสาวกฤติมุข สุวรรณ เจ้าของ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู”การจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (SPYN-Green School) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเศึกษาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขี้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนรพีเลิศวิทยา

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สเต็มศึกษา (STEM)และการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning :PBL) โดยมีครูสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นแบบ และนำเสนอเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

********************************************************************************