เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา  เทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 และเรื่องเสนอใหม่ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

*********************************************************************