เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี ครั้งที่ 4 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Video conference)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุม “ฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้เมืองเดินดี” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดีลำพูน โดยเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC-CEUS) นำโดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมสรุปกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 ฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี
โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม โครงการฟื้นใจเมืองลำพูนด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี อีกครั้งในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Grand Pa โรงแรมแกรนด์ ปา ลำพูนเชียงใหม่ เพื่อรวมกันหารือผลักดันนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาลำพูนสู่เมืองเดินได้-เดินดี ให้เทศบาลและประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคตต่อไป