โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2565  เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมให้โอวาทแก่คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู รวมถึงนักกีฬาและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเทศบาล   สันป่ายางหย่อม ,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง และโรงเรียนเทศบาลจามเทวี จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารได้มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ทำการแข่งขันในภาคเช้า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักกีฬา

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ จัดประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท คือ เปตอง ,เซปักตระกร้อ ,เทเบิ้ลเทนนิส ,วอลเล่ย์บอล และฟุตซอล ทำการแข่งขังประเภทชาย – หญิง จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 3 ,ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย แสดงความสามารถและทักษะทางด้านกีฬาอย่างเหมาะสม เรียนรู้ถึงการแพ้ ชนะ และให้อภัย ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ของการเป็นนักกีฬาที่ดี และใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนได้อีกทางหนึ่ง