เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นำโดย นายสุรินทร์ มุขแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง