เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องเสนอใหม่ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 , ญัตติเรื่อง ขออนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมควันไฟ และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2565, ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย