เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย คณะกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน  ซึ่งมี นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการฯ และเป็นประธานในการประชุมในวันนี้ ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน โดยได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) โดยได้พิจารณาข้อมูลกิจกรรม/โครงการ/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบเมืองลำพูนฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของแต่ละส่วนงานเป็นหลัก เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

***************************************************************************