เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10/2565 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชนทั้ง 17 ชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพสำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน) เทศบาลเมืองลำพูนได้สมทบงบประมาณให้กับกองทุนฯ จำนวน 250,000 บาท และกองทุนฯ จะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายและแผนดำเนินงานต่างๆ ของกองทุนฯ

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

*********************************************************************