เทศบาลเมืองลำพูนประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน (ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน) ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 18  สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน (ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน) ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ อาทิ สำนักงานจังหวัดลำพูน , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ,กศน.จังหวัดลำพูน ,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน,สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน

โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผ่านการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองลำพูนในเขตเมืองเก่าให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว “ข่วงคนเตียวเมืองลำพูน” และข่วงพันปี (ถนนรถแก้ว) ร่วมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองลำพูนให้มีชีวิต และน่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกำหนดจัดกิจกรรมครั้งแรก ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

*******************************************************************