เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลผู้อุทิศตนแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลผู้ที่สนับสนุนด้านการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 22 คน

นอกจากนี้ มีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน นายภาธร เปียงตั้ง ปรึกษาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตามกระบวนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน” และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน นำโดย นายภาสกร พรเจริญ และนางสาวสุดาวรรณ์ สุธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในหัวข้อ “กลไกการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการส่งเสริมกระบวนการความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานราชการ” จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสันดอนรอม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน