เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมกาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่การดำเนินงาน พร้อมร่วมพัฒนามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน                            

โดย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา ได้รับเกียรติจาก นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล                เมืองลำพูน ร่วมกับ นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ที่ร่วมบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ เพื่อช่วยยกระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27เทศบาลเมืองลำพูน