เทศบาลเมืองลำพูน เดินหน้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ โครงการบูรณาการการพัฒนาและจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองยี่โถ จังหวัดปทุมธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในงาน Smart & Strong Opening Ceremony (Theme: Live in the Garden) ณ ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

ซึ่งความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลเมืองยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น ( Japan international Cooperration Agency:JICA) องค์กร Nogezaka – Glocal ประเทศญี่ปุ่น,เทศบาลยูกาวาระ ประเทศญี่ปุ่น และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ในชื่อ (Project on the Development of Local Authorities of a Community – based Integrated Elderly Care Model through Networking in Thailand)

เป็นที่มาให้เทศบาลเมืองลำพูน ได้เป็น 1 ใน 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการบูรณาการการพัฒนาจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองยี่โถ และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง, เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง , เทศบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และ เทศบาลท่าสายลวด จังหวัดตาก เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานและเป็นกำลังสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่าย พร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมสร้างมาตรฐานสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป