เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาลและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 17 ชุมชน ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา นำขยะรีไซเคิลมาจัดทำเป็นผ้าป่าถวายทาน ณ วัดจามเทวี  กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ “ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน” เป็นการต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน จึงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลำพูนในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชน อาศัยความร่วมมือของประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 17 ชุมชน วัด สถานศึกษา สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ให้คัดแยกขยะรีไซเคิลที่ถูกทิ้งแบบไร้ประโยชน์ นำมาบริจาคให้กับเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อรวบรวมไว้นำร่วมในกิจกรรมผ้าป่าขยะ ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกจำหน่าย รายได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และส่วนหนึ่งสำหรับใช้บริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

*******************************************************************************************