สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน (ส.ท.จ.ลำพูน) จัดอบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน (ส.ท.จ.ลำพูน) จัดการอบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน สามารถนำไปใช้เชิงปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเข้าสู่การบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ที่น่าสนใจในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่อย่างไรให้ไม่ต้องรับผิด” โดย นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล  รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

สำหรับการจัดสัมมนาทางวิชาการฯในครั้งนี้ เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานที่สำคัญของท้องถิ่น และการเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ผู้ร่วมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติราชการอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ปา รีสอร์ท ถนนลำพูน ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

*************************************************************************************