เทศบาลเมืองลำพูนนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน ในพื้นที่ ผู้นำทางศาสนา ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน ร่วมนำเสนอข้อมูลและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetingการนำเสนอข้อมูลของเทศบาลเมืองลำพูนในครั้งนี้ เริ่มจากการที่เทศบาลเมืองลำพูนได้เข้าร่วมประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ในด้านลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นที่มีความท้าทาย เพื่อนำเสนอให้กับคณะผู้ประเมินฯ ซึ่งนำโดย อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และนางสาวสุนิษา ฝึกฝน ผู้ช่วยนักวิจัยได้รับทราบนอกจากนี้ คณะผู้ประเมินยังได้ร่วมพบปะพูดคุย พร้อมซักถามประเด็นและความท้าทายของนวัตกรรมผ่านการสนทนากลุ่มกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนด้านศาสนา ผู้แทนกรรมการชุมชน ฯลฯ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญและเป็นกำลังสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินยังได้ฝากประเด็นคำถามและชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมให้เทศบาลเมืองลำพูนนำไปปรับใช้กับ