เทศบาลเมืองลำพูนจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565 เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อม ในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง โดยมี นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ การจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้วิทยากรจากเทศบาลเมืองลำพูน นายเกรียงไกร ฉางข้าวพรม หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวข้อ “การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่พนักงานผู้เข้ารับการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
จากนั้น เป็นการฝึกทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยจำลองสถานการณ์ เกิดเหตุไฟไหม้ ชั้น 2 ของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีพนักงานได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ จึงแจ้งเหตุไปยังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าระงับเหตุ พร้อมประสานรถพยาบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าระงับเหตุและเหตุการณ์สงบ หัวหน้างานป้องกันฯ รายงานผลการปฏิบัติการในการควบคุมสถานการณ์ ต่อ นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง เทศบาลเมืองลำพูน ที่รับฟังและบัญชาในเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นอันเสร็จสิ้นการจำลองสถานการณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565