รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะพร้อมทั้งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลำพูน